Hợp đồng thuê xe gồm có những gì?

Tigit muốn mọi quá trình diễn ra phải cụ thể và rõ ràng. Chúng tôi thường sẽ thực hiện hợp đồng cho thuê, với những điểu khoản có lợi cho cả hai bên, bao gồm:

  • Điều khoản và hướng dẫn sử dụng cho từng loại xe
  • Thời gian thuê, địa điểm và ngày giờ lấy xe, địa điểm và ngày giờ trả xe.
  • Thông tin đặt cọc và chi trả
  • Bảng kiểm tra chi tiết tình trạng xe cho thuê, được làm tại thời điểm giao xe và có chữ ký của hai bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(your message will only be visible after moderation)